Hansol HomeDécor Lĩnh vực kinh doanh

  • Green,Recycling

Hansol Homedeco sản xuất năng lượng hơi nước bằng cách sử dụng năng lượng tái tạo thông qua lò hơi đốt và hệ thống thu hồi nhiệt thải tái chế Bio-SRF (nhiên liệu sinh khối từ gỗ)

Năng lượng hơi của áp suất cao (40Bar) được truyền qua tua bin hơi đồng thời sử dụng chênh lệch áp suất của hơi nước để sản xuất, khi áp suất giảm xuống thấp (15Bar) một lần nữa được đưa vào quy trình sản xuất MDF. Hansol Home Deco đảm bảo hơn 80% hiệu suất nhiệt bằng cách tái chế năng lượng một lần nữa bằng hơi nước và một lần nữa bằng điện thông qua năng lượng tái tạo

Đặc biệt, Hansol Homedeco sản xuất được 100% nguyên liệu sinh khối, REC (Công nhận: Giấy chứng nhận phát triển năng lượng tái tạo) dựa trên Tiêu chuẩn danh mục năng lượng tái tạo (RPS). Đã được mua lại. Do đó, công ty không chỉ bán điện mà còn bán REC cho các công ty sản xuất điện để kiếm thêm lợi nhuận. Hệ thống RPS yêu cầu các công ty sản xuất điện phải cung cấp một tỷ lệ nhất định trong tổng sản lượng điện bằng cách sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời hoặc mua REC từ các công ty sản xuất điện khác để đáp ứng hạn ngạch bắt buộc của họ.

Hansol Homedeco đã thúc đẩy kinh doanh bán điện một cách nghiêm túc thông qua việc đồng phát và có một hệ thống năng lượng thân thiện với môi trường hoàn hảo bằng cách thay thế 100% nhiên liệu hóa thạch bằng sinh khối. Điều này giúp tiết kiệm 13,7 tỷ won chi phí năng lượng hàng năm để sản xuất 36,8 triệu tấn hơi nước và 32.000 MWH điện.

Phân loại Tiết kiệm năng
lượng hàng năm
Giảm khí nhà kính
hàng năm
Mô tả
Lò đốt gỗ 3 tỷ 22.000 tấn Sản xuất hơi nước thông qua đốt gỗ thải thay cho Bink Oil
Hệ thống thu hồi nhiệt thải 2,4 tỷ 3000 tấn Tái chế nước nóng và khí thải nhiệt độ cao bị loại bỏ trong quá trình sản xuất
RPF 1,6 tỷ 25.000 tấn Chỉ sử dụng hơi được sản xuất bởi nhiên liệu rắn tái chế từ nhựa thải dễ cháy từ các nhà cung cấp.
Nhà máy đồng phát 6,7 tỷ 46.000 tấn Phát triển loại thiế bị được lắp tua bin hơi và tận dụng gỗ thải đốt lò để sản xuất điện
Total 13,7 tỷ 96.000 tấn  

sơ đồ trang web